99 46 54 21 67

About us

sFUnbð tamtWmt»m¡v dºÀ sajo³
sNdpInSIÀjIÀ Ct¸mÄ D]tbmKn¡pó dºÀ sajo\pIÄ IcnhïnbpsSbpw Imfhï­nbpsSbpw Ime¯pÅ AtX \nÀ½mWcoXnbmWv. Imem\pkrXamb amä§Ä Fñm taJebnepw hópsImï­ncn¡pt¼mgpw ssIsImï­v Id¡n D]---þ tbmKn¡pó sajo\pIfnð am{Xw amä§Ä hón«nñ. hfscb[nIw `mcw IqSnb C¯cw sajo\pIð {]hÀ¯n¸n¡póXn\v IqSpXð{]bXv\w BhiyamWv. CXnð\nópw hyXykvXambn `mcw Ipd¨v, Ipdª sshZypXn sNehnepw {]hÀ¯n¡mhpó sajo\mWv sFUnbð tamtWm t»m¡v dºÀ sajo³.

Read More

Featured video

Ideal Monoblock Rubber Machine

Read more

Ideal Monoblock Rubber Machine

Read more

Ideal Monoblock Rubber Machine

Read more